Ik wil jullie graag even bijpraten over de vorderingen van ECM op het gebied van de duurzame energieproductie. Hierbij staat de samenwerking met ontwikkelaars en de invulling van lokaal eigendom centraal.

Op dit moment heeft ECM twee samenwerkingsovereenkomsten gesloten om te komen tot lokaal eigendom. Het gaat hierbij om twee verschillende ontwikkelaars waar wij al enige tijd mee in gesprek zijn. De eerste partij is ZonXP B.V. die aan de Schootsedijk en de Scheperweg (in de buurt van Olland) een zonneweide wil ontwikkelen van ongeveer 12,5 ha. Met ZonXP onderzoekt ECM de mogelijkheden om samen met ZonXP de zonneweide te ontwikkelen en vanaf de start voor de helft eigenaar te zijn. De tweede partij is Statkraft Markets B.V. die aan de Schootseweide (in de buurt van Olland) een zonneweide wil ontwikkelen van een kleine 9 ha. Met Statkraft onderzoekt ECM de mogelijkheden om de zonneweide na oplevering in zijn geheel over te nemen en te kijken of het mogelijk is om voor 100% eigenaar te worden.

Publieksavonden
De afgelopen weken zijn de eerste fysieke publieksavonden geweest om de initiatieven te bespreken met omliggende bewoners en andere betrokkenen. Hieruit wordt duidelijk dat er ten aanzien van de duurzame energietransitie nog een lange weg te gaan is. De NIMBY-discussie (Not in my backyard – niet in mijn achtertuin) laait hoog op. Daarnaast vinden veel bewoners intensieve landbouwproductiegronden met een zeer lage biodiversiteit een hogere natuurwaarde hebben, dan een zorgvuldig ingepast zonnepark met aandacht voor nieuwe natuurontwikkeling. De bedreigingen voor andere projecten worden ook benoemd, net als de vraag of duurzame energieproductie wel een plek moet hebben in de regio. Ook lokaal eigendom is een onderwerp dat de tongen los maakt. Er komen nog meer avonden, dus mocht je willen aansluiten, dan graag. Hou de media dan in de gaten over het waar en wanneer.

ECM energietransitie en lokaal eigendom
ECM blijft in deze vasthouden aan het uitgangspunt dat de energietransitie bittere noodzaak is om te komen tot een meer duurzame samenleving met kwaliteit van leven. De tijd naar een CO2 neutrale samenleving in 2050 is helemaal niet meer zo ver weg als iedereen denkt. Ook houdt ECM vast aan het standpunt (dat ook landelijk nu de norm lijkt te worden) dat 50% lokaal eigendom noodzakelijk is. De reden waarom ECM lokaal eigendom zo belangrijk vindt zijn:

  • Het creëren van draagvlak bij de bevolking om zo de energietransitie mogelijk te maken;
  • Het streven naar een toegevoegde waarde van het project voor de lokale economie;
  • Het bieden van investeringsmogelijkheden voor de burger;
  • Het ten goede laten komen van projectrendementen aan ECM en daarmee aan lokale initiatieven;
  • Het ten goede laten komen van SDE-subsidie aan de eigen economie.

Het vervolg
De komende tijd wordt verdere invulling gegeven aan de volgende stappen:

  • Het verder uitwerken van de verdere landschappelijke inpassing op basis van de eerste voorstellen en ontwerpen;
  • Het verder uitwerken van de wijze waarop burgerparticipatie een invulling krijgt;
  • En het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente Meierijstad.

De verwachting is dat deze stappen nog dit jaar zullen starten. In 2022 volgen dan de procedures en de verdere uitwerking richting realisatie.
Op de ALV zullen we hier ook aandacht aan besteden.

Hulpvraag
ECM is nog op zoek naar leden die op de publieksavonden het belang en de standpunten van ECM willen uitdragen. Ook zoeken wij mensen die verder kunnen helpen in de invulling van burgerparticipatie in de vorm van crowdfunding en financiering. Wil je hier iets in bijdragen, neem dan contact op met ondergetekende via voorzitter@ecmeierijstad.nl

Namens het bestuur en de projectgroep Zon
Paul Pöttgens
Voorzitter ECM