Privacy

Energie Coöperatie Meierijstad, gevestigd te Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Energie Coöperatie Meierijstad heeft als overtuiging dat de privacy van de bezoekers van haar website en de leden waaraan diensten worden verleend, van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie Coöperatie Meierijstad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder een overzicht van de persoons­gegevens die wij voor je verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energie Coöperatie Meierijstad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren,
– Je te informeren over bijeenkomsten, diensten en producten,
– Om in voorkomende gevallen goederen en diensten bij je af te leveren,
– Het jaarlijks kunnen innen van contributie gelden via een automatische incasso.

Geautomatiseerde besluitvorming
Energie Coöperatie Meierijstad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Energie Coöperatie Meierijstad tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Energie Coöperatie Meierijstad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Energie Coöperatie Meierijstad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Energie Coöperatie Meierijstad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energie Coöperatie Meierijstad gebruikt functionele technische cookies en Google Analytics cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Energie Coöperatie Meierijstad gebruikt de functioneel technische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en om deze te kunnen optimaliseren.

De Google Analytics cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers te registreren en in de zoekresultaten van Google vermeld te blijven worden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met deze cookies en ‘gegevens delen’ is uitgezet.

Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een verdere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energie Coöperatie Meierijstad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ecmeierijstad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Energie Coöperatie Meierijstad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energie Coöperatie Meierijstad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons op via info@ecmeierijstad.nl

Wijzigingen

We kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om de privacy verklaring regelmatig opnieuw te bekijken. De laatste wijziging was op 25 mei 2018.