Toelichting op ALV enquête

Door Corona is het niet mogelijk om een ledenvergadering te organiseren en een digitale ALV met stemmogelijkheid is een enorme klus om te regelen. Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we wel graag uw mening over horen. Daarom hebben we een enquête gemaakt en via de nieuwsflits van 17 januari met een link aan u gestuurd. Het programma ‘survey monkey’ kan maar 10 vragen (gratis) verwerken, vandaar dat we een aantal vragen hebben moeten samenvoegen.

Wij sturen deze extra nieuwsflits omdat we hebben gemerkt dat de vragen niet voor iedereen even duidelijk zijn. Voor meer informatie verwijzen we om te beginnen naar de nieuwsflits van 24 december met het jaaroverzicht 2020. Als extra toevoeging hebben we ook nog  hieronder de vragen nog wat verder toegelicht. We hopen dat onderstaande  voldoende duidelijk is om de vragen te kunnen beantwoorden want uw mening is belangrijk. Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u een email sturen aan stefanie.claessens@ecmeierijstad.nl

We waarderen het zeer als u voor 8 februari de enquête kunt invullen en inzenden, we hebben dus de inleverdatum verschoven van 25 januari naar 8 februari. De uitslag wordt eind februari via een nieuwsflits bekend gemaakt. Dank u wel voor u tijd en excuses voor eventuele onduidelijkheden!

Link naar enquête: enquête

Namens het bestuur,
Paul Pöttgens
Voorzitter Energie Coöperatie Meierijstad

1. Begroting 2021 link
Iedereen heeft de begroting 2021 via een nieuwsflits op 12 januari ontvangen met een link naar het document. Voor 2021 is er mede door de Covid-19 maatregelen nog weinig zicht op hoe het jaar gaat lopen. De begroting is daarom vooralsnog behoudend opgesteld. Graag uw akkoord in de enquête.

2a. Raad van Commissarissen
Het bestuur stelt, in overleg met de RvC voor, om de RvC op dit moment op te heffen.
De huidige Raad van Commissarissen bestond uit drie personen. Henk van Oirschot en Janneke Alkema-Visser zijn eind 2020 afgetreden en er zijn op dit moment geen opvolgers.  Feitelijk gebeurt er te weinig om een RvC aan het werk te kunnen houden. Daarom stellen wij voor de RvC vooralsnog te beëindigen.  Indien ECM taken gaat uitvoeren waarbij een toezichthouder belangrijk is, kan er opnieuw een RvC worden ingesteld. Het is dan ook het voorstel aan de ledenvergadering om de RvC nu op te heffen. Graag uw akkoord in de enquête.

2b. Adviesraad
Het bestuur stelt, in overleg met de RvC, voor om een Adviesraad op te richten.
ECM loopt vaak tegen vraagstukken aan waar we een professioneel advies voor nodig hebben. Het ‘inkopen’ van dit advies is maar beperkt mogelijk en prijzig. Daarom heeft het bestuur het voorstel om een adviesraad met professionals op te richten. Hierin kunnen mensen deelnemen die ECM willen adviseren en/of ondersteunen, zonder dat ze betrokken hoeven te zijn als bestuurslid, werkgroeplid of vrijwilliger. Deelname in de adviesraad is onbezoldigd. Het is dan ook het voorstel aan de ledenvergadering om een Adviesraad op te richten. Graag uw akkoord in de enquête.

3. Strategische koers
3a. ECM wordt speler in de energiemarkt in Meierijstad of blijft voorlichter.
ECM heeft op dit moment de koers om binnen Meierijstad ook deel te nemen in projecten die duurzame energie produceren.
ECM maakt zich hard voor burgerparticipatie en lokaal eigendom. ECM wil dat burgers niet alleen de lasten maar ook de lusten van wind- en zonprojecten krijgen. Als de gemeente heeft bepaald waar een zonneweide of windmolen mag komen, wil ECM partner worden van de projectontwikkelaars die het gaan uitvoeren. Dit betekent dat burgers dan dus de mogelijkheid krijgen een participatie te kopen. ECM wekt met deze zonnepanelen groene stroom op, en is dus ‘speler in de groene energiemarkt’. Het is dan ook het voorstel aan de ledenvergadering om naast ‘voorlichting’ ook ‘groene energie-opwek’ tot de kerntaken van ECM te benoemen. Graag uw akkoord in de enquête.

3b. ECM laat onderwerpen die door de markt ruimschoots zijn opgepakt, ook echt over aan de markt.
ECM merkt dat er vragen zijn over bepaalde onderwerpen zoals isolatie en zonnepanelen. In de markt zijn er echter veel aanbieders, waardoor de markt een goed aanbod heeft en er voldoende prijstransparantie is.
Eind 2019 is de campagne ‘Meierijstad Isoleert’ gestart. Hierin heeft ECM in samenwerking met de gemeente en met De Verbinding een campagne gehouden waarin huiseigenaren werden voorgelicht over het isoleren van de buitenmuren en ook dak en vloer. Meer dan 700 woningen zijn hierdoor voorzien van onder meer spouwmuurisolatie. Deze campagne is later nog uitgebreid met ‘dubbelglas-isolatie’. De vraag is of ECM meer van dit soort campagnes moet organiseren? Of zijn burgers zelf goed in staat hun huis te verduurzamen zonder extra informatie van ECM? ECM ziet dat veel zaken zijn overgenomen door de reguliere markt: er zijn genoeg professionele aanbieders actief voor het laten isoleren van je huis, het aanschaffen en laten installeren van zonnepanelen, dubbel glas e.d. Het is dan dus de vraag aan de ledenvergadering of burgers behoefte hebben aan meer voorlichting d.m.v. campagnes? Graag uw akkoord in de enquête.

4. Burgerparticipatie – lokaal eigendom
ECM streeft naar burgerparticipatie. Dat wil zeggen dat ECM graag eigenaar wil zijn van een deel van een windmolen, zonneweide of andersoortige vormen van duurzame energieproductie. Hierdoor zorgt ECM ervoor dat burgers kunnen participeren, ECM namens haar leden een stem heeft in projecten en dat een deel van de opbrengst ook ten goede komt aan leden en bewoners van Meierijstad.
Zoals bij vraag 3 al gezegd wil ECM volop aan de slag om deel te nemen in duurzame energie-opwekprojecten. De gemeente heeft bepaald dat er in 2021 50 hectare aan zonneweiden in Meierijstad moeten komen als eerste stap naar meer groene energie-opwek. In april 2020 konden projectontwikkelaars aanvragen indienen voor de realisatie van een zonneweide. ECM is met diverse projectontwikkelaars al vanaf 2019 in gesprek over burgerparticipatie. Met burgerparticipatie streeft ECM tot 50% eigendom van het project na.  Hiermee willen we als ECM invulling geven aan de mogelijkheden om de stem van de burger mee te laten wegen, rendement van een project terug te brengen bij de burger en om draagvlak te creëren voor de energietransitie. Ook kan het leiden tot economische versterking van Meierijstad  want de uitvoering willen we zoveel mogelijk door bedrijven uit Meierijstad laten doen. Het is dan ook het voorstel aan de ledenvergadering om te streven naar lokaal eigendom, met andere woorden ervoor te zorgen dat burgers middels participaties mede-eigenaar worden van de zonneweiden. Graag uw akkoord in de enquête.

5. Risicodragend investeren
ECM streeft naar burgerparticipatie. Dat betekent echter ook dat zij in staat moet worden gesteld om risicodragend te investeren. Dit gebeurt nu in samenwerking met Energie Samen, maar kan in de toekomst ook op andere manieren.
ECM heeft het afgelopen jaar veel gesproken met projectontwikkelaars. Uit deze ervaringen blijkt dat het voor ECM, voor de burger en daarmee voor onze gemeenschap, alleen rendabel is om lokaal eigendom te verkrijgen, als ECM vanuit het eerste moment kan en mag instappen. Stappen we later in, dan is het rendement vrijwel nihil. Maar dat eerste moment (tot aan de verlening van de vergunning om te gaan bouwen), is het meest risicovol, omdat het tot op dat moment niet zeker is of een project kan en mag doorgaan. Voor die eerste fase is risicodragend kapitaal nodig. Vooralsnog staat Energie Samen voor ECM hiervoor garant. Dat betekent dat als een project niet door gaat ECM het geld niet hoeft terug te betalen. Gaat het project wel door dan betaalt ECM het bedrag met een opslag terug. In de toekomst zal ECM mogelijk kapitaal op andere manieren moeten binnenhalen en daarbij wel risico moeten dragen. Het is dan dus de vraag aan de ledenvergadering of ECM risicodragend kan investeren? Graag uw akkoord in de enquête.

6. Professionalisering
ECM merkt dat de vragen die zij krijgt en de taken die zij oppakt veel vragen van vrijwilligers. Sommige werkzaamheden zijn als vrijwilliger niet meer in te vullen. Daarom wil ECM in de toekomst naast vrijwilligerswerk ook professionals gaan inzetten. Deze zullen betaald moeten worden.
ECM draait tot nu toe vrijwel volledig op de inzet van een kleine groep vrijwilligers. Vrijwilligers in de diverse werkgroepen en in het bestuur. Dat betekent dat er soms veel gevraagd wordt van hen. We zijn in ieder geval heel dankbaar voor iedereen die zich belangeloos inzet voor onze coöperatie.
Het wordt steeds duidelijker dat het vanuit de vrijwilligersinzet een toenemende uitdaging wordt om de juiste kennis en kunde beschikbaar te hebben. Daarnaast is het ook van belang om ook voldoende uren in te kunnen zetten. De duurzaamheidstransitie is een complex onderwerp, waarin talrijke belangen, ontwikkelingen en expertises een rol spelen. De vraag is dan ook waar de toekomst ligt van ECM: moeten wij professionaliseren? En zo ja, hoe gaan we dit dan doen? De werkgroepen hebben begin 2020 in ieder geval duidelijk het signaal afgegeven dat ECM naast vrijwilligers ook moet gaan nadenken over de (kleinschalige) inzet van professionals. Het is dan dus de vraag aan de ledenvergadering of ECM als ondersteuning professionals moet gaan inzetten en betalen? Graag uw akkoord in de enquête.

7. Oprichting Stichting
ECM zet samen met de gemeente Meierijstad in op de inzet van zogenaamde energiecoaches. Deze geven vrijblijvend advies aan burgers. De gemeente biedt hiervoor subsidie om de energiecoaches een vergoeding te kunnen geven en faciliteiten te kunnen bieden. Om dit fiscaal te kunnen uitvoeren, dient ECM een stichting op te richten. De op te richten stichting biedt ECM de mogelijkheid deze voor meerdere doeleinden in te zetten.
In samenwerking met de gemeente is het project begin 2020 opgestart voor de energiecoach. Een aantal vrijwilligers gaat aan de slag om mensen laagdrempelig te adviseren hoe ze hun woonsituatie kunnen verduurzamen. De gemeente wil deze vorm van laagdrempelig advies een duurzaam (lees: langdurig) karakter meegeven. Tevens is besloten de inzet van de energiecoaches te belonen middels een vrijwilligersvergoeding. Op verzoek van de gemeente zal ECM deze werkzaamheden borgen in een nog op te richten stichting. Aangezien de oprichting van de stichting een voorwaarde is voor de vrijwilligersvergoeding van de energiecoach worden de kosten door de gemeente gedragen. Daarnaast biedt deze stichting in de toekomst eventueel ook mogelijkheden om hierin andersoortige projecten in onder te brengen. Dat bespaart ECM mogelijk kosten. Het is dan dus de vraag aan de ledenvergadering of ECM de stichting mag oprichten? Graag uw akkoord in de enquête.

8. Politieke verbinding
ECM is gestart om gesprekken te voeren met alle politieke partijen van Meierijstad. Op deze manier wil ze meer draagvlak creëren en er voor zorgen dat de belangen en standpunten van ECM ook gesteund worden vanuit de politiek. Hiermee wil ECM haar positie richting de gemeente versterken.
De energietransitie vergt een actieve rol van ECM. Naast voorlichting is deelname in groene energie-opwekprojecten essentieel om de belangen van de burger te kunnen behartigen. De gemeente moet wennen aan de veranderende positie van ECM. We zijn het geheel eens dat er groene energie moet worden opgewekt, maar ‘hoe’ en ‘met wie’ is een vraagstuk. De gemeente ziet ECM graag als een groepje vriendelijke vrijwilligers die burgers proberen te overtuigen van het nut en noodzaak van de energietransitie. Hierbij zijn draagvlak creëren, laagdrempelig contact, burgervertegenwoordiging en gratis energieadvies voor de gemeente een makkelijk hulpmiddel voor hun eigen verantwoordelijkheid in de energietransitie. Aan de andere kant vinden ze het heel lastig dat de koers die ECM wil gaan volgen betekent dat ECM ook een partner wil zijn in die energietransitie. Om dit verder duidelijk te maken, is het bestuur van ECM begonnen om kennis te maken met de politieke partijen in Meierijstad om haar standpunten breder neer te zetten en draagvlak te creëren. Het is dan dus de vraag aan de ledenvergadering of ECM de politieke partijen in Meierijstad vrijblijvend mag benaderen om haar activiteiten nader toe te lichten? Graag uw akkoord in de enquête.

9. Ik wil graag aan de slag:
Ik ben bereid om mee te werken als vrijwilliger voor ECM.
Het bestuur is in 2020 versterkt door 3 nieuwe bestuursleden. Stefanie Claessens, Gerard van Boxtel en Kees Cuperus. Nu nemen Rob Sars en Lodewijk Brust afscheid. Wij danken ze beiden voor hun jarenlange grote inzet. ECM draait tot nu toe vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers. Dus bij deze wederom een oproep: heb je ideeën? Wil je een bijdrage leveren? Geef je op als vrijwilliger! Graag een keuze maken uit onderstaande en in de enquête opgeven.

  • Het geven van voorlichting aan burgers – hoe woon ik duurzamer
  • Het participeren in de werkgroep – energiekoffer
  • Het participeren in de werkgroep – windenergie
  • Het participeren in de werkgroep – zonne-energie
  • Het participeren in de werkgroep – communicatie
  • Het participeren in het bestuur – penningmeester
  • Het participeren in het bestuur – algemeen bestuurslid
  • Overige (geef nadere toelichting)