Beste Coöperatieleden,

Het jaar 2020 is bijna ten einde en natuurlijk hadden we gehoopt 2020 met meer vrijheid en mogelijkheden af te kunnen sluiten, maar het zit er jammer genoeg niet in. Covid-19 houdt ons allemaal gegijzeld. Hopelijk is iedereen gezond en kunnen we ook op kleine schaal genieten van de gezellige decembermaand.
Voor ECM is 2020 natuurlijk ook een vreemd jaar geweest. Fysieke bijeenkomsten zijn eigenlijk nauwelijks mogelijk geweest, waardoor veel zaken slechts op afstand hebben kunnen plaatsvinden. Het betekent dat er dit jaar minder vooruitgang is geboekt dan we wilden. En toch was het een jaar waarin we veel hebben gedaan, geleerd en bereikt.

Een toer door 2020:

Campagne Meierijstad Isoleert
Eind 2019 is de campagne “Meierijstad Isoleert” gestart. Hierin heeft De Verbinding in samenwerking met de gemeente en ECM een campagne gehouden waarin huiseigenaren werden voorgelicht over het isoleren van de buitenmuren. Ook werd de mogelijkheid geboden bij een zorgvuldig geselecteerd bedrijf tegen vaste kosten per vierkante meter na een kosteloze inspectie van de spouwmuur, over te gaan op spouwmuurisolatie. Meer dan 700 woningen zijn hierdoor voorzien van spouwmuurisolatie en verbruiken dus nu minder gas met als resultaat: een lekker warm huis én een lagere gasrekening!
Deze campagne loopt op dit moment nog door en vanuit de Verbinding is ook ingespeeld op de vraag naar vloer- en dakisolatie. Ook wordt nu aandacht besteed aan dubbel glas. De campagne verloopt digitaal, zodat wij als ECM niet meer kunnen meedraaien in de promotie-carrousel. In ieder geval is onze naam weer wat verder verspreid door heel Meierijstad.

Gemeentelijk overleg en RES
Ook in 2020 waren we als ECM gesprekspartner voor de gemeente Meierijstad. Wij voeren ieder kwartaal een gesprek met Harry van Rooijen (wethouder duurzaamheid) en blijven de belangen van onze burgers te promoten. Dat waardeert hij ook ten zeerste. Het is helder dat wij als ECM grote stappen (willen) zetten op het gebied van burgerparticipatie en duurzame energieproductie. De gemeente moet nog wennen aan dit idee. We zijn bovendien aangeschoven bij verschillende bijeenkomsten over de invulling van de RES (Regionale Energie Strategie).

Zonneweiden en burgerparticipatie
In april konden projectontwikkelaars aanvragen indienen voor de realisatie van een zonneweide. ECM is met meerdere ontwikkelaars al vanaf 2019 in gesprek over burgerparticipatie. Met burgerparticipatie streeft ECM naar 50% lokaal eigendom van het project.  Dit heeft onder meer geleid tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is door verschillende partijen ook getekend. Met één partij hebben we zelfs de aanvraag gezamenlijk ingediend. Dit alles om het belang van burgerparticipatie duidelijk te maken. In mei heeft de gemeente echter besloten dat burgerparticipatie in afwijking van vooraf gestelde criteria toch niet mee te nemen in de beoordeling. Uiteindelijk is geen van de partijen waar ECM een samenwerkingsovereenkomst mee had getekend of anderszins afspraken mee had gemaakt, door de selectiecommissie verkozen om een vergunningsaanvraag te mogen doen.
Dit was en is zeer teleurstellend voor ECM. Op dit moment is er vanuit ECM contact met enkele partijen die wel een vergunning mogen aanvragen. Hierbij wordt gekeken of we toch tot afspraken kunnen komen ten aanzien van burgerparticipatie. Dat lijkt nu met één partij wellicht mogelijk te worden. Daarnaast zijn we met een andere partij in gesprek om te kijken hoe we voor 2021 in de volgende inschrijvingsronde wel een succesvolle aanvraag gezamenlijk kunnen indienen. Een van de vragen die we al hebben gehad is, of wij als ECM op voorhand al een entiteit met de ontwikkelaar willen oprichten om op basis daarvan een nieuwe zonneweide te ontwikkelen en te exploiteren.

Energiecoach en voorlichtingspunt
In samenwerking met de gemeente is het project opgestart voor de energiecoach. Vier vrijwilligers gaan aan de slag om mensen laagdrempelig te adviseren hoe ze hun woonsituatie kunnen verduurzamen. Dit gebeurt met zogenaamde keukentafelgesprekken. De gemeente wil deze vorm van laagdrempelig advies een blijvend karakter meegeven. Er is besloten de inzet van de energiecoaches te belonen met een vrijwilligersvergoeding. Voor de organisatie en coördinatie heeft de gemeente in nauw overleg met ECM afspraken gemaakt met Erik Jan Boon van Ostade. ECM zal deze werkzaamheden borgen in een nog op te richten stichting.
Tot slot wordt er volgend jaar een mobiel voorlichtingspunt ingezet. Hier kunnen de energiecoaches gesprekken voeren met bewoners en voorlichting geven. De bedoeling is dat dit voorlichtingspunt in de dertien kernen van Meierijstad zal worden ingezet om dicht bij de bewoners en dus laagdrempelig te zijn.

Zonnedaken
De Zonnewerkgroep is in het voorjaar aan de slag gegaan met het beoordelen van een aantal locaties voor zonnedaken. Corona zorgt hier helaas ook voor de nodige vertraging. Eén dakaanbieder heeft zich teruggetrokken. De daken die beschikbaar zijn moeten nu eerst beoordeeld worden op technische haalbaarheid. Zijn ze sterk genoeg en zo niet wat moet er gedaan worden om ze op de noodzakelijke sterkte te krijgen. Hopelijk kunnen we begin 2021 weer meters gaan maken.

Bestuursbezetting
Het bestuur is dit jaar versterkt door drie nieuwe bestuursleden. Stefanie Claessens, Gerard van Boxtel en Kees Cuperus. Eind 2020 neemt Rob Sars afscheid als bestuurslid, omdat zijn termijn is afgelopen. Wij danken Rob voor zijn grote en tomeloze inzet en hopen dat hij toch nog af en toe beschikbaar blijft om ons te ondersteunen, zoals voor de energiekoffer. Ook Lodewijk Brust neemt afscheid als penningmeester. Het combineren van een drukke baan met de bestuursfunctie, is toch te veel gevraagd geweest. Ook Lodewijk danken wij voor zijn grote inzet en zal ook af en toe nog beschikbaar zijn voor raad en daad, maar niet vanuit het bestuur.
We zoeken dus nieuwe bestuursleden. Heb je interesse? Neem contact met ons op. We zijn dus ook op de korte termijn op zoek naar een penningmeester.

Vrijwilligersinzet versus professionalisering
ECM draait tot nu toe vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers. Dat betekent dat er soms te veel van hen gevraagd wordt. We zijn in ieder geval heel dankbaar voor iedereen die zich inzet voor onze coöperatie. In de praktijk zien we dat de groep vrijwilligers erg klein is en doen we telkens een beroep op dezelfde mensen. De aanwas van vrijwilligers is maar heel klein. Hierdoor vragen we soms ook te veel van onze actieve vrijwilligers. Dus doen we graag een oproep: heb je goede ideeën? Wil je een bijdrage leveren? Geef je op als vrijwilliger!

Net voor de eerste Coronagolf hebben we als bestuur een bijeenkomst gehouden met alle werkgroepen. Daarin werd ook duidelijk dat het vanuit de vrijwilligersinzet een steeds grotere uitdaging is om de juiste kennis en kunde beschikbaar te hebben. Daarnaast is het ook van belang om voldoende uren in te kunnen zetten. De duurzaamheidstransitie is een heel complex onderwerp, waarin talrijke belangen, ontwikkelingen en expertises een rol spelen. Dat betekent ook dat het beslag dat wij als ECM op een vrijwilliger leggen, voor bijvoorbeeld het onderwerp burgerparticipatie en zonneweide, steeds groter en zwaarder wordt. Daarnaast zien we ook dat juist veel zaken zijn overgenomen door de reguliere markt. Het laten isoleren van je huis, het aanschaffen en laten installeren van zonnepanelen en noem maar op, daarin zijn genoeg professionele aanbieders actief. De vraag is dan ook waar de toekomst ligt van ECM: moeten wij professionaliseren? En zo ja, hoe gaan we dit dan doen? De werkgroepen hebben begin 2020 in ieder geval duidelijk het signaal afgegeven dat ECM naast vrijwilligers ook moet gaan nadenken over de (kleinschalige) inzet van professionals.
Dit laatste is ook een lastig punt voor de gemeente Meierijstad. Zij zien ECM graag als een groepje vriendelijke vrijwilligers die burgers proberen te overtuigen van het nut en noodzaak van de energietransitie. Aan de andere kant vinden ze het heel lastig dat de koers die ECM nu volgt betekent dat ECM ook een partner wil zijn in die energietransitie. Een partner die graag bijvoorbeeld invulling wil geven aan burgerparticipatie. Om dit verder duidelijk te maken, is het bestuur van ECM begonnen om kennis te maken van de politieke partijen in Meierijstad.

RvC
De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen. Henk van Oirschot en Janneke Alkema treden dit jaar af. Ad Verhulst wil niet alleen aanblijven. Op dit moment gebeurt er onvoldoende om een RvC een zinvolle rol te geven. Daarom is het voorstel om de RvC vooralsnog te beëindigen, tot er een moment is, dat zij weer een rol van betekenis als toezichthouder kunnen invullen. Het is dan ook het voorstel aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering om de RvC te ontbinden.

Adviesraad
ECM loopt vaak tegen vraagstukken aan waar ze een professioneel advies voor nodig heeft. Het ‘inkopen’ van dit advies is maar beperkt mogelijk en prijzig. Daarnaast is het fijn als ook andere mensen ECM binnen de gemeenschap promoten en eventueel contacten kunnen leggen. Daarom heeft het bestuur het voorstel om een adviesraad op te richten. Hierin kunnen mensen deelnemen die ECM willen adviseren en/of ondersteunen, zonder dat ze betrokken hoeven te zijn als bestuurslid, werkgroeplid of vrijwilliger. Deelname in de adviesraad is onbezoldigd. Het is dan ook het voorstel aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering om een adviesraad op te richten.

Tot slot:
Ieder lid zal in de komende maand een vragenlijst toegestuurd krijgen via Surveymonkey. Het is een alternatieve manier om de algemene ledenvergadering toch doorgang te kunnen geven. We zullen een serie vragen en keuzes aanbieden, die betrekking hebben op hetgeen we afgelopen jaar hebben gedaan en voorgesteld. Het zou heel fijn zijn als je hier dan ongeveer tien minuten tijd aan besteedt.
Ik hoop jou als lid van ECM goed geïnformeerd te hebben over de activiteiten van ECM in 2020. Naast onze duurzame uitdagingen, die ook in 2021 door blijven gaan, wil ik iedereen, namens alle bestuursleden hele fijne kerstdagen en een feestelijk oud en nieuw toewensen. Hopelijk biedt corona naast alle negatieve gevolgen ook iets moois en huiselijks.

Voor iedereen: op naar een gezond en coronavrij 2021!

Namens alle leden van het bestuur
Paul Pöttgens
Voorzitter