Beste leden van ECM,

Het jaar loopt ten einde, dus is het weer tijd om even terug te kijken. Op de valreep van 2021 komt het KNMI met het nieuws dat we de stijging van de gemiddelde temperatuur van 1,5 graden op ons noordelijke halfrond al in 2020 hebben bereikt. Hebben we nog meer redenen om met oud en nieuw de champagne te laten knallen.

En op de valreep van 2021 ligt er een regeerakkoord. Hierin is een klimaat- en transitiefonds opgenomen ter waarde van 35 mld. voor de komende 10 jaren. Het lijkt erop dat we in 2022 dan toch echt een nieuwe regering gaan krijgen. Iets wat toch echt belangrijk is om stappen te zetten binnen de duurzaamheidsambities. En zojuist vertelt Rutte dat ons nieuwe kabinet een specifieke minister krijgt voor Klimaat en Energie. Dus de goede intentie is er zeker!

Begin november is er weer een grote klimaattop geweest. Dit keer in Glasgow. Hier zijn de klimaatdoelstellingen en de 17 global goals besproken en bekrachtigd. Dus over de hele wereld weet nu iedereen wat de ingrediënten zijn om te komen tot een duurzame en houdbare samenleving. Alleen het tempo en de route verschilt nog steeds erg. En de vraag blijft staan of iedereen wel beseft dat deze transitie hoe dan ook offers gaat vragen. Feit is dat wij hier in Nederland hebben afgesproken om stap voor stap de fossiele brandstoffen in de ban te doen en duurzamer met onze omgeving om te gaan waardoor we minder beslag leggen op die kostbare omgeving. En dat in een land waarin we ook blijven groeien op alle mogelijke fronten.

Die groei zien we ook terug in Meierijstad. De behoefte naar meer bedrijvigheid blijft aanwezig, er moeten meer woningen bij en de vraag naar de logistieke capaciteit groeit navenant. Maar ook de druk op de boeren neemt toe, terwijl we ook steeds meer ruimte willen hebben voor recreatie. Dat betekent dus onherroepelijk dat we op een andere manier onze samenleving moeten gaan inrichten.

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van afgelopen november hebben we dan ook met z’n allen bekrachtigd welke rol ECM hierin ziet voor zichzelf. Onze strategische koers is gebaseerd op deze twee global goals:

·            Affordable & clean energy (betaalbare en schone energie)

·            Sustainable cities & communities (duurzame woongebieden en gemeenschappen).

En dat doen we doordat wij ons inzetten binnen Meierijstad op basis van drie pijlers: voorlichting, vertegenwoordiging en lokaal eigendom.

De afgelopen jaren zijn voor velen zwaar geweest. Covid-19 heeft een grote wissel getrokken op onze samenleving. Spijtig genoeg is dit allemaal nog niet voorbij. We worden weer ingesnoerd door een lockdown en Covid-19 maakt nog steeds slachtoffers. Het is een hele uitdaging om onder dergelijke omstandigheden ervoor te zorgen dat ECM stappen blijft zetten. Toch zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet.

In samenwerking met de gemeente Meierijstad is er een degelijk fundament gelegd onder onze pijler voorlichting. Er wordt een Ecomobiel ingezet als mobiel voorlichtingspunt en er zijn energiecoaches opgeleid en ingezet die gericht huishoudens adviseren hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen. Tijdens de ALV zijn daarnaast nog enkele leden aan de slag gegaan, om te kijken of er meer keukentafel- en buurtgesprekken georganiseerd kunnen worden.

Afgelopen weken hebben we ook, op verzoek vanuit de ALV, een zogenaamd politiek communiqué aan alle politieke partijen van Meierijstad gestuurd. Dit in navolging van de kennismakingsronde die wij begin 2021 hebben gemaakt langs alle politieke partijen. Deze kennismaking was een goede manier om alle partijen te informeren over onze standpunten en hetgeen nodig is om de rol van ECM de komende jaren succesvol in te kunnen vullen voor onze gemeenschap. Het is belangrijk dat wij als ECM ervoor zorgen een eigen positie in te nemen, zodat wij geen speelbal worden van de politiek of de gemeente. En dat kan ook, omdat onze uitgangspunten de basis vormen voor een duurzamere samenleving en afhankelijk zijn van politiek gedachtegoed. Dit is een concrete stap in de richting van vertegenwoordiging. Ook zijn leden van ECM aangeschoven bij de eerste gesprekken over de warmtetransitie met de gemeente.

De laatste pijler van lokaal eigendom kent op dit moment drie ontwikkelingsstromen. Stroom 1 is de inzet die de werkgroep wind levert om te kijken welke mogelijkheden er ontstaan rondom windenergie in Meierijstad. Stroom 2 is het realiseren van ‘stroom op dak’, waarbij de werkgroep zon heeft moeten constateren dat dit nog niet zo eenvoudig is, omdat veel daken niet geschikt lijken. Tot slot is de derde ontwikkelingsstroom bezig om lokaal eigendom en burgerparticipatie mogelijk te maken voor twee Zonneparken (Schootsedijk en Schootseheide). Maar ook hier liggen veel uitdagingen, waardoor dit niet zonder slag of stoot en veel inzet is te realiseren.

Jullie zien dat ECM ondanks alles, goed bezig is. Er zijn veel vrijwilligers die een grote bijdrage leveren aan de energietransitie waaraan ECM zich heeft verbonden. En daarom wil ik namens iedereen deze vrijwilligers hartelijk danken voor hun tomeloze inzet.

We zien echter ook dat er nog veel meer kan worden gerealiseerd als er meer vrijwilligers zijn die een bijdrage willen leveren. Iedereen kent het spreekwoord: vele handen maken licht werk! En dat is hier niet anders, zeker omdat de weg nog lang is. We hebben ieders inzet hard nodig en zullen ook steeds meer professionele inzet moeten vragen, omdat onze energietransitie veel vraagt en complex is. Dus bij deze aan de slag!

Maar voordat we weer aan de slag gaan, wil ik jullie namens het bestuur en mijzelf bijzonder fijne feestdagen wensen en een goed oud en nieuw. Laten we samen hopen en ervoor zorgen dat 2022 het jaar wordt, waarin we Covid-19 verslaan, de nieuwe regering er ook echt komt en wij samen de eerste grote stap zetten naar een energieneutrale Meierijstadse samenleving. En dat is nodig, want het bericht over de 1,5 graden waar ik mee begon, is allesbehalve een reden om de champagne voor te laten knallen.

Namens het bestuur,
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuw Jaar!

Blijf gezond!

Paul Pöttgens
Voorzitter ECM

Nieuws

Eindejaarsafsluiting 2021

In de week van 4 mei tot en met 12 mei was de landelijke fairtradeweek. Voor de Stichting Fairtradegemeente Meierijstad was dit dé gelegenheid om een aantal erkenningen uit te reiken.

Ook de Energiecoöperatie Meierijstad heeft een MVO-erkenning ontvangen uit handen van Trudy van Houten. Schijndelaren kunnen het verschil maken op het gebied van energiebesparing en -opwekking. De eerste producten zijn al langer een feit: Schijndelse Stroom en Schijndel Isoleert. Samen met de gemeente Meierijstad werken we werken aan voorlichting en vergroting bewustwording duurzaamheid voor heel Meierijstad. We kunnen altijd extra hulp hierbij gebruiken.

Rob Sars (bestuurslid) ontvangt bij het tweede zonnedak van de gemeentewerf het MVO-bordje.

Zie voor meer informatie hier